Důležitá čísla roku 2010 - 2012

Sleva na dani (podle §35ba Zákona o daních z příjmů) je částka, o kterou si může poplatník snížit vypočtenou daň.

Přehled možných slev na dani a daňového zvýhodnění

Sleva na dani rok 2010
roční (měsíční)
změna pro rok 2011
roční (měsíční)
změna pro rok 2012
roční (měsíční)
Poplatník 24 840 Kč (2 070 Kč) 23 640 Kč (1 970 Kč) 24 840 Kč (2 070 Kč)

Podmínky uplatnění

Poplatník daně je osoba, která má příjmy. Slevu na poplatníka může uplatnit i pracující starobní důchodce. Sleva na poplatníka je ročně Kč 24 840. Na tuto slevu mají nárok všichni poplatníci, kteří mají trvalé bydliště na území ČR, tzv. daňoví rezidenti. Tuto slevu může uplatnit poplatník v celé výši, i když nemá příjmy po celý rok.

Manželka/manžel v domácnosti - 24 840 Kč

(lze pouze v ročním zúčtování)

Podmínky uplatnění

Pro uplatnění slevy na manželku/manžela je nutné splnit dvě podmínky. První podmínkou je, že manželé žijí ve společné domácnosti. Druhou podmínkou je vlastní roční příjem manžela/manželky. Aby mohl poplatník slevu uplatnit, nesmí vlastní příjem manželky (manžela) přesáhnout v úhrnu 68 000 Kč.

Invalidní důchod I. nebo II. stupně - 2 520 Kč (210 Kč)

Podmínky uplatnění

Podmínkou pro uplatnění této slevy je výplata vlastního invalidního důchodu I. a II. stupně. Invalidní důchod musí být vyplácen, nesmí být pozastavena výplata důchodu z důvodu překročení příjmů (upraveno zákonem č. 155/1995 Sb.).

Invalidní důchod III. stupně 5 040 Kč (420 Kč)

Podmínky uplatnění

Podmínkou pro uplatnění slevy na invalidní důchod III. stupně je výplata vlastního plného invalidního důchodu.

Držitel průkazu ZTP/P 16 140 Kč (1 345 Kč)

Podmínky uplatnění

Držitel průkazu ZTP/P je osobou se zvlášť těžkým postižení s potřebou průvodce. Tyto osoby, pokud mají vlastní zdanitelné příjmy, mohou uplatnit slevu.

Student do 26 let věku 4 020 Kč (335 Kč)

Podmínky uplatnění

Nárok na slevu mají osoby, které nedosáhly věku 26 let a studují denní formou studia, dále do věku 28 let, v případě, že studují v denním doktorandském studiu. Jde-li o studium pouze v části roku, může student uplatnit slevu ve výši 1/12 za každý měsíc, v kterém podmínky splňuje. Sleva se studentovi neposkytuje, pokud studuje dálkovou, distanční, kombinovanou nebo večerní formou studia.

Daňové zvýhodnění (bonus) na dítě

Sleva na dani rok 2010
roční (měsíční)
změna pro rok 2011
roční (měsíční)
Poplatník 11 604 Kč (967 Kč) 13 404 Kč (1 117 Kč)

Podmínky uplatnění

Daňové zvýhodnění (§35c Zákona o daních z příjmů) je možné uplatnit na vyživované dítě, které žije s poplatníkem ve společné domácnosti. Pokud podmínky pro uplatnění slevy - bonusu trvají jen část roku, lze uplatnit jen 1/12 částky za každý kalendářní měsíc, na jehož počátku byly podmínky splněny nebo ve kterém se dítě narodilo.

Maximální a minimální daňové bonusy

Sleva na dani rok 2010
roční (měsíční)
změna pro rok 2012
roční (měsíční)
Maximální daňový bonus 52 200 Kč (4 350 Kč) 60 300 Kč (5 025 Kč)
Minimální daňový bonus 100 Kč (50 Kč) 100 Kč (50 Kč)

Daňové zvýhodnění lze uplatnit formou

 • slevy na dani
 • daňového bonusu
 • kombinací slevy na dani a daňového bonusu

Daňový bonus je přebytek slevy na dítě, kterou poplatník nevyčerpá jako slevu na dani. Roční výše daňového zvýhodnění pro rok 2012 je 13 404 Kč na jedno dítě. V případě, že je dítě držitelem průkazu ZTP/P, zvyšuje se tato částka na dvojnásobek, ale to pouze v případě, že bude poskytnuta sleva.

Podmínky pro přiznání daňového bonusu

Poplatník musí mít příjem v kalendářním roce alespoň ve výši šesti násobku minimální mzdy. Výše minimální mzdy pro rok 2012 je 8000 Kč.

Daňové zvýhodnění (bonus na dítě) může poplatník uplatnit pouze na dítě, které žije s poplatníkem ve společné domácnosti a je:

 • nezletilé
 • zletilé až do 26 let věku, pokud se soustavně připravuje na budoucí povolání nebo díky zdraví se připravovat nemůže

a zároveň je to dítě:

 • vlastní
 • osvojené
 • v náhradní péči
 • dítě druhého z manželů
 • vnouče, jehož rodiče nemají příjmy, ze kterých by si mohli slevu na dani uplatnit

Slevu naopak nelze uplatnit například na dítě druha/družky.

Výčet slev na dani v Kč v letech 2011 a 2012

Sleva na dani 2011 2012 2012 (měsíčně)
Poplatník 23640 24840 2070
Manžel/ka bez příjmů 24840 24840 neuplatňuje se
Invalidní důchod I. a II. stupně 2520 2520 210
Invalidní důchod III. stupně 5040 5040 420
Držitel průkazu ZTP/P 16140 16140 1345
Student 4020 4020 335
Daňové zvýhodnění (bonus) na dítě 11604 13404 1117
– maximální daňový bonus 52200 60300 5025
– minimální daňový bonus 100 100 50

Daňové přiznání se podává do 31. 3. (s daňovým poradcem do 30. 6.) následujícího roku.

Odpočitatelné položky od základu daně

 • hodnotu daru na veřejně prospěšné účely a dary politickým stranám a hnutím, pokud úhrnná hodnota darů za rok přesáhne 2% ze základu daně anebo činí alespoň 1.000 Kč. V úhrnu lze odečíst maximálně 10% ze základu daně.
 • zaplacené úroky z úvěru ze stavebního spoření, úroky z hypotečního úvěru (snížené o státní příspěvek), pokud dané úvěry použije poplatník na bytové potřeby. Úhrnná částka úroků ze všech úvěrů u poplatníků téže domácnosti nesmí překročit 300.000 Kč ročně.
 • příspěvky placené poplatníkem na penzijní připojištění se státní příspěvkem snížené o 6.000 Kč, maximálně však 12.000 Kč ročně.
 • pojistné na soukromé životní pojištění, maximálně však 12.000 Kč ročně.

Zdravotní pojištění

Zálohy jsou splatné vždy od 1. - 20. dne následujícího měsíce.

OSVČ s hlavní činností (jen příjmy z podnikání) platí od 1. 1. 2012 zálohy minimálně ve výši 1 697 Kč.

 • OSVČ s vedlejší činností za které platí pojištění i stát (důchodci - starobní, částečně i plně invalidní, studenti, osoby na rodičovské dovolené, platí zálohy ve výši, která vyjde v Přehledu. V prvním roce podnikání není nutné platit zálohy vůbec.
 • OSVČ s vedlejší činností s příjmy se zaměstnání zálohy neplatí, pokud jejich hrubá mzda v každém libovolném měsíci byla alespoň 8 000 Kč (minimální mzda, nemoc se nezahrnuje.)

Přehled o příjmech a výdajích OSVČ se podává do 30. dubna následujícího roku po podání daňového přiznání k dani z příjmu FO. Do té doby se také zaplatí (doplatí) částka ZP, která z Přehledu vyjde.

Důchodové pojištění 2012

Důchodové pojištění je pro všechny OSVČ povinné s jedinou výjimkou OSVČ s vedlejší činností, pokud tato nedosáhla v roce 2011 zisku 59 373 Kč.

OSVČ s hlavní činností (jen příjmy z podnikání) platí zálohy minimálně ve výši 1 836 Kč.

OSVČ s vedlejší činností (důchodci, studenti, osoby na rodičovské dovolené, s příjmy se zaměstnání… a vazba nebo výkon trestu odnětí svobody déle než tři po sobě jdoucí kalendářní měsíce) platí zálohy ve výši, která vyjde v Přehledu, což je minimálně 735 Kč. Nová výše zálohy je splatná od měsíce podání Přehledu za rok 2011, které se podává do 30. 4. 2012. (Minimální pojistné se nevrací ani v případě, že budete v roce 2011 ve ztrátě).

Nemocenské pojištění

je nadále dobrovolné, splatnost pojistného na nemocenské pojištění je od 1. do 20. dne následujícího měsíce. Od 1. 1. 2012 je sazba pro pojištění 2,3 % z měsíčního vyměřovacího základu, minimální částka je 115 Kč měsíčně. Nemocenské náleží OSVČ až od 22. dne trvání dočasné pracovní neschopnosti, pokud jste měli nemocenské pojištění bezprostředně uzavřené a uhrazené za 3 předchozí měsíce.

Nově je od 1. 1. 2011 záloha na nemocenské pojištění svázána se zálohou na důchodové pojištění. To znamená, že měsíční základ určený platbou pojistného na nemocenské pojištění musí být stejný jako vyměřovací základ, ze kterého byla nebo měla být uhrazena záloha na důchodové pojištění v tomto měsíci. Pokud OSVČ zaplatí pojistné na nemocenské pojištění z vyššího vyměřovacího základu, část platby, která neodpovídá měsíčnímu vyměřovacímu základu pro zálohu na důchodové pojištění, se stává přeplatkem.