Cestovní náhrady

Sazby stravného

Sazby stravného se každoročně mění. S účinností od 1. ledna 2012 (vyhláška č. 429/2011 Sb.) jsou v platnosti následující sazby:

Stravné činí za každý kalendářní den pracovní cesty nejméně

  • a) 64 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
  • b) 96 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
  • c) 151 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

Tyto sazby platí pro zaměstnance v podnikatelské sféře. Pro zaměstnance státní správy platí § 179 zákoníku práce a sazby jsou stanoveny intervalem a konkrétní částky si stanovuje zaměstnavatel vnitřním předpisem.

Stravné při zahraniční služební cestě

Stravné na zahraniční služební cesty se poskytuje vždy v cizí měně. Výše stravného je opět stanovena vyhláškou a je závislá na délce trvání pracovní cesty.

Zaměstnavatel poskytne zaměstnanci zahraniční stravné ve výši základní sazby jestliže doba strávená mimo území České republiky trvá v kalendářním dni déle než 12 hodin.

Trvá-li tato doba 6 - 12 hodin, poskytne zaměstnavatel zaměstnanci zahraniční stravné v poloviční výši této sazby zahraničního stravného, a ve čtvrtinové výši této sazby zahraničního stravného, trvá-li doba strávená mimo území České republiky méně než 6 hodin, avšak alespoň 1 hodinu.

Trvá-li doba strávená mimo území České republiky méně než 1 hodinu, zahraniční stravné se neposkytuje.

Také zahraniční stravné je možno krátit, a to v případě, že bylo zaměstnanci bezplatně poskytnuto jídlo, které má charakter snídaně, oběda nebo večeře.

Výši zahraničního stravného určí zaměstnavatel ze základní sazby zahraničního stravného sjednané nebo stanovené pro stát, ve kterém zaměstnanec stráví v kalendářním dni nejvíce času.

Slovensko

30 EUR

Bulharsko, Maďarsko, Polsko, Rumunsko, Slovinsko

35 EUR

Chorvatsko, Kypr, Litva, Lotyšsko, Portugalsko, Řecko, Španělsko, Turecko

40 EUR

Belgie, Estonsko, Finsko, Francie, Itálie, Irsko, Lichtenštejnsko, Lucembursko, Malta, Německo, Nizozemsko, Rakousko, Rusko, Ukrajina

45 EUR

Švédsko, Dánsko

50 EUR

Island, Norsko

55 EUR

Velká Británie

40 GBP

Švýcarsko

75 CHF

 

Stravné pro OSVČ

Stravné se samozřejmě netýká těch osob samostatně výdělečně činných, které uplatňují výdaje paušálem, ale pouze pro ty, kteří uplatňují skutečně vynaložené výdaje. Těm náleží stravné v případě, že jejich pracovní cesta je delší než 12 hodin v jednom kalendářním dni.

  • doba cesty 12 - 18 hodin              96 - 116,- Kč
  • doba cesty delší než 18 hodin     151 - 181,- Kč

Stejně jako u zaměstnanců i u OSVČ platí ustanovení o krácení stravného v případě, že byla během cesty poskytnuta strava bezplatně.

Pozor! Za pracovní cestu nelze u OSVČ považovat cestu z bydliště do sídla firmy, ani cesty mezi jednotlivými provozovnami!

Používání motorového vozidla

Základní náhrada

Zaměstnanec může pro pracovní cesty využít buď vozidlo zaměstnavatele, nebo soukromé. V případě použití soukromého vozidla mu náleží za každý 1 km jízdy základní náhrada.

Sazba základní náhrady za 1 km jízdy podle § 157 odst. 4 zákoníku práce činí nejméně:

  • u jednostopých vozidel a tříkolek 1,00 Kč,
  • u osobních silničních motorových vozidel 3,70 Kč.

Náhrada spotřeby pohonných hmot

Kromě této základní náhrady přísluší zaměstnanci také náhrada za spotřebované pohonné hmoty. Podle zákona prokazuje zaměstnanec cenu pohonných hmot dokladem o nákupu, ze kterého je patrná souvislost s pracovní cestou. V případě, že tuto cenu neprokáže, využije se průměrná cena pohonných hmot, která je pravdelně stanovována vyhláškou.

Pro rok 2012 výše průměrné ceny za 1 litr pohonné hmoty činí:

  • 34,90 Kč u benzinu automobilového 95 oktanů,
  • 36,80 Kč u benzinu automobilového 98 oktanů,
  • 34,70 Kč u motorové nafty.

Pro výpočet předpokládané spotřeby použitého vozidla se využije údaj z technického průkazu.

Cestovní náhrady a tuzemské stravné 2012

Dne 1. ledna 2012 nabývá účinnosti vyhláška č. 429/2011 Sb., která mění cestovní náhrady 2012 a tuzemské stravné 2012. Vyhláška také stanoví průměrné ceny pohonných hmot 2012. Tato vyhláška ruší vyhlášku č. 377/2010 Sb., která upravovala cestovní náhrady 2011 a tuzemské stravné 2011.

Kromě zvýšení částek dojde i k některým dalším úpravám v oblasti poskytování stravného, protože vstoupí v platnost novela č. 365/2011 Sb., kterou se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce.

Tuzemské stravné 2012 – zpracování v rámci vedení účetnictví nebo daňové evidence

Ukazatel

Sazba pro rok 2012

Sazba pro rok 2011

Sazba pro rok 2010

Základní náhrada za 1 km jízdy

Jednostopé vozidla a tříkolky

1,00 Kč

1,00 Kč

1,10 Kč

Osobní motorová vozidla

3,70 Kč

3,70 Kč

3,90 Kč

 

 

 

 

 

Tuzemské stravné

5 až 12 hodin

64 až 76 Kč

63 až 74 Kč

61 až 73 Kč

12 až 18 hodin

96 až 116 Kč

95 až 114 Kč

93 až 112 Kč

nad 18 hodin

151 až 181 Kč

149 až 178 Kč

146 až 174 Kč

 

 

 

 

 

Průměrná cena pohonných hmot

91 oktanů

x,xx Kč

31,40 Kč

28,50 Kč

95 oktanů

34,90 Kč

31,60 Kč

28,70 Kč

98 oktanů

36,80 Kč

33,40 Kč

30,70 Kč

motorová nafta

34,70 Kč

30,80 Kč

27,20 Kč

Pozn.: Pro zaměstnavatele, který není uveden v § 109 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, platí jen spodní hranice stravného pro jednotlivé časové úseky, horní hranice stravného není omezena.

 

Cestovní náhrady za rok 2011